Diversen

Kosten/ vergoedingen

Op dit moment werk ik contractvrij. Dit betekent dat u periodiek tijdens de behandeling en bij afsluiting daarvan een rekening ontvangt die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Aangezien vanaf 2023 restitutiepolissen nauwelijks nog bestaan en de tarieven voor vergoeding vanuit de meeste zorgverzekeraars voor contractvrij werken steeds lager worden, heb ik mij genoodzaakt gezien vanaf 2023 met een vast uurloon van 125 euro te werken. Dit komt neer op ca. 85% van het standaard NZA-tarief. Hoe hoog het vergoede bedrag is wordt kunt navragen bij uw zorgverzekeraar. Het verschil tussen het notabedrag en het door de zorgverzekeraar vergoede bedrag zult u zelf moeten betalen. Bij de intake zullen we bespreken hoe dit er concreet kan uitzien in uw specifieke situatie. Verder dient u rekening te houden met het wettelijke eigen risico, dat per jaar 385 euro bedraagt bij gebruikmaking van zorg uit het basispakket van de zorgverzekering. Om in aanmerking te komen voor vergoeding via de zorgverzekering moet er een verwijsbrief zijn van uw huisarts, een bedrijfsarts of andere medisch specialist. De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. Wanneer na verwijzing blijkt dat er toch geen sprake is van een stoornis die wordt vergoed vanuit het basispakket zoals dit het geval is voor aanpassingsstoornissen (bijvoorbeeld burn-out) en relatieproblemen, dan krijgt u alleen de intake vergoed (tenzij uw aanvullende verzekering deze zorg dekt). U wordt dan terugverwezen naar de huisarts of u kiest ervoor om de behandeling zelf te betalen.

Er geldt in Nederland voor alle medisch-specialistische zorg een verplicht eigen risico, in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar. Meer informatie kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar. Alle behandelingen binnen de praktijk vallen onder de specialistische GGZ (SGGZ) en vallen sinds 2022 onder het Zorgprestatiemodel. Het maximale tarief van de behandeling in de specialistische GGZ is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), en wordt berekend op basis van de door de behandelaar bestede minuten en de aard van het behandelcontact. De actuele tarieven zijn te vinden op https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_243890_22/1/ Wanneer de behandeling gestart is, na adequate verwijzing door huisarts of specialist binnen de kaders van de specialistische GGZ, wordt u eraan gehouden de rekening te voldoen. Voor eventuele zelfbetalers gelden tarieven volgens de regels zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook hierbij hanteer ik een vast uurtarief van 125 euro.

Meer informatie vindt u op: https://contractvrijepsycholoog.nl

Afzeggen afspraken

Voor het niet tijdig (binnen 48 uur) afzeggen van een afspraak of niet verschijnen op een afspraak wordt een bedrag van 50 euro in rekening gebracht. Deze nota kan niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Klachtenregeling

Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling, dan kunt u dat te allen tijden bespreekbaar maken, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Voor meer informatie over klachten klik hier

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut van de praktijk vindt u hier

Als psychiater ben ik gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat ik zonder uw toestemming geen gegevens over u of over uw behandeling aan anderen zal verstrekken. Bij een zorgvuldige behandeling hoort een regelmatige (in ieder geval jaarlijkse) berichtgeving aan de verwijzer (meestal de huisarts). Ik ga er vanuit dat u akkoord gaat met deze berichtgeving over het verloop van de behandeling. De berichtgeving zal zoveel mogelijk in overleg met u plaatsvinden en u kunt uiteraard een afschrift vragen van de correspondentie. Wanneer u niet akkoord gaat met berichtgeving naar de huisarts zal ik dit met u bespreken om te komen tot een werkbare oplossing.

Meer informatie omtrent het privacybeleid van de praktijk vindt u hier

Informatie zorgverzekeraar

Indien u de kosten van de behandeling wilt laten vergoeden door de zorgverzekeraar dient op de factuur administratieve informatie te worden gegeven over de diagnose, de ingestelde behandeling en tijd die gebruikt is. Er wordt nooit informatie over de inhoud van de behandeling gedeeld. Indien u bezwaar heeft tegen het vermelden van diagnose informatie op de factuur, kunt u samen met mij een privacyverklaring invullen. Deze verklaring stuurt u met de uiteindelijke factuur, waarop dan enkel een totaalbedrag van de behandeling wordt vermeld, naar uw zorgverzekeraar.

Vragenlijsten

In het kader van meer transparantie ten aanzien van de effectiviteit van psychiatrische en psychotherapeutische behandelingen vraagt de zorgverzekeraar om routinematig de uitkomsten te meten door middel van de zogenaamde ‘Routine Outcome Monitoring’ (ROM). Aan het begin en in ieder geval aan het eind (of na een jaar als de DBC verlengd wordt) wordt u gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen. De uitkomsten van deze vragenlijsten worden enkel gebruikt voor uw behandeling, en zijn niet ter inzage voor uw zorgverzekeraar.

Als vrijgevestigd psychiater en behandelaar in de specialistische GGZ heb ik een overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR). De ROM-gegevens die in opdracht van de minister van VWS anoniem moeten worden verstuurd naar de Stichting Benchmark GGZ (SBG) lever ik conform protocol anoniem aan.

Meer informatie over deze afspraken kunt u vinden op de website van de SVR. Indien een privacyverklaring is ingevuld worden de ROM-gegevens in het geheel niet (dus ook niet geanonimiseerd) verstuurd naar SBG. In het kader van de Zorgverzekeringswet worden wettelijk verplichte, geanonimiseerde, gegevens verstrekt aan het DIS (DBC Informatie Systeem) van de Nederlandse Zorgautoriteit. In